تماس با ما
 
 
 • * مجتمـع آموزشـی کوشش ، خیـابان هجـدهـم گانـدی ، شمـاره 17، طبقه سوم ، واحد 5 ، تلفن :88799289
 •  
 • * پیش دبستان و دبستان(واحد ارمغان) ،ولی عصر،بالاتـر از نیایش، ارمغـان غربـی،شماره 62،تلفن:22658539
 •  
 • * دبیـرسـتان،دوره اول( واحد ظفـر1) ، خیابان ظفـر، بین مدرس و آفـریقـا، شمـاره 243،تلفن :88787070
 •  
 • * دبیـرسـتان،دوره اول(واحـد ظفـر2) ،خیابان ظفـر، بین مدرس و آفریقـا، شمـاره 245، تلفن: 88876295
 •  
 • * دبیـرسـتان ،دوره دوم(واحد گـانـدی) ، خیـابان هـجـدهـم گـانـدی، شمــاره 14، تلفـن : 88771195 
 •  
 • * دبیرستان،دوره دوم(واحد آفریقاAdv.) ، خیابان آفریقا،بالاتراز میرداماد،تابان غربی،شماره 6،تلفن:88878496