پنجم 1 - دوستی
گزارشها                                                                                                    نمودار مقایسه نتیجه آزمون مبتکران کلاس پنجم 1 با میانگین کشور آبان95
 
نمونه سوالات                                                                                           نمودار مقایسه نتایج آزمون مبتکران پایه پنجم با میانگین کل کشور دی ماه 95