پنجم 1 - دوستی
گزارشها                                                                                                    نمودار مقایسه نتیجه آزمون مبتکران کلاس پنجم 1 با میانگین کشور آبان95