*رسیدن به استانداردهای قابل قبول بین المللی در زمینه های علمی و فرهنگی
*رقابت و کسب رتبه های برتر در آزمون های پیش رو