شیوه تشکیل رود. مطالعات اجتماعی. دانش آموز: درسا غریب
 
 
تشکیل رود. مطالعات اجتماعی. دانش آموز صبا سلیمانی
 
 
دانش آموز شایلی شایسته