کارافزارفرفره برای نشان دادن سرعت وزش باد
 
 
کارافزار بادنما برای نشان دادن جهت وزش باد
 
 
کارافزار ساخت دانش آموز آلا میر آقازاده نشان دادن چرخش زمين به دور خودش و خورشيد برای نشان دادن چگونگی به وجود آمدن روز و شب