ماشین اعداد( خانم طلوعی)
 
دسته های ده تایی (خانم مرجانی)
 
پیش بند یکی ده تایی خانم ( مرجانی)
 
محور اعداد (قدم به قدم و با نخ) (خانم طلوعی)
 
جمع با مضرب پنج ( خانم مرجانی)