پرسشهای متداول
اولیا چگونه می توانند از روند آموزشی دانش آموزان مطلع گردند.
برای ثبت نام در مجتمع آموزشی كوشش چه اقدامی باید انجام داد ؟
جهت دریافت كتاب های انتشار یافته توسط كوشش چه كاری بایستی انجام شود ؟
لطفا در مورد كادر آموزشی خودتان توضیح بدید
در آموزش مقطع ابتدایی از چه سیستمی استفاده می کنید؟
شهریه سال آینده چقدر است؟
بیشتر ...