ششم - یکرنگی
گزارشها                                                                                           نمودار مقایسه نتایج آزمون دی ماه 95 مبتکران با میانگیم کل کشور